Patriarca Venezia, chi non testimonia Vangelo non e’ cristiano

Patriarca Venezia, chi non testimonia Vangelo non e’ cristiano

Comments are closed here.